تبلیغات
کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور - کارهای یک زنبوردار

کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور

حامی محصولات ارگانیک

کارهای که یک زنبوردار باید درطول یک سال انجام دهد عبارت است از:
فصل بهار:  کارهای که زنبور دار دراین فصل انجام دهد از قرار ذیل میباشد:                                                            اولین باز دید بهاری: که این بازدید دریک روز گرم دراواخر زمستان یا اوایل بهار پس از دود دادن کندو را بازکرده ازنظر ملکه وغذای ذخیره شده وتخم ریزی مکله وهمچنین سن ملکه

تغذیه کردن کندوها: درصورت نیاز زنبورها کندوها به آنها شکروآب را مخلوط کرده (دوقسمت آب یک قسمت شکر) درظرف غذاخوری آنها میگزاریم این کار باعث میشود که زنبور ملکه تحریک شده وتخم ریزی را بالامیرود.

کنترل ملکه: دربازدید ملکه را ازنظر پیر یا جوان بودن بررسی میکنیم:

ملکه جوان یا ملکه زیر دوسال دارای شکل ظاهری بسیار شکم کشیده ودرازوبدنه ملکه دارای موهای زیاد وتخم ریزی آن درداخل کندو بسیار مرتب ومنظم میباشد این ملکه بااین خصوصیا نیاز به تعویض ندارد اگر ملکه برعکس این خصوصیات باشد نیاز به تعویض دارد.

تعویض ملکه: میتواند توسط زنبورداردرکندوی مناسب انتخاب شده انجام بگیرد یا ملکه خریداری شود.

موم بافی وموم دادن به کندوها: موم های ورق را شب درداخل منزل برروی قاب ها سوار کرده و آماده برای روز بعد به کندو ها که نیاز دارند میدهیم وقاب های کهنه را هم به مرور زمان توسط قاب های موم جدید عوض میکنیم.

باز دید های مرتب بهاری: روز یک بار دروازه کندوهارا باز کرده ونیاز آنهارا پیداکرده ورفع میکنیم.

فصل تابستان:

کارهای که زنبور دار باید دراین فصل انجام دهد از قرار زیر میباشد:

کادر وموم دادن: اگرکندو ها نیاز به طبقه وموم دارند به آنها میدهیم تا روزی که موم بافیدرزنبورستان وجود دارد این کاررا ادمه می دهیم.

بررسی کندوها درمنطقه ییلاق از نظر گرده گل وشهد: زنبوردار باید درمواقع بیکاری کندوهارا مشاهده کند درجلو دریچه پرواز به آنها نگاه کند که دریک دقیقه درصبح ها چند گرده گل توسط زنبورهای کارگروارد کندو میشود. واگر تعداد ورودی زنبورهای همرای گرده بیشتر از ده عدد بود آن منطقه ازنظر گرده گل خوب میباشد.درغیر ان صورت یعنی کمتر از ده گرده گل دردقیقه باشد؛ آن منطقه از نظرگرده گل خوب نمیباشد.

برداشت عسل، روش عسل گیری: وسایل مورد نیاز عسل گیری عبارت اند از: کارد پولک زنی یا شانه پولک زنی، دستگا عسل گیری، برس، طبقه خالی، کندوی خالی، دستگاه دودی، اهرام،یک سطل آب،زنبور دار پس از اینکه وسایل لازم را آماده کرد، به کمک یک کاری گر به سراغ کندو ها برای برداشت عسل میرود. به کمک دودی؛ قاب های بالای طبق را دود میدهد وبابرس زنبورهای روی قاب را میتکاند وآنها را یکی پس از دیگری درداخل کندو خالی می گزارد وبعد به اطاق عسل گیری حمل مینماید.

شرایط اطاق عسل گیری: اطاق باید مابین 35 تا 38 درجه حرارت گرما باشد؛ وپولک های قاب ها را یکی پس از دیگری باکارد پولک زنی میتراشیم ویکی پس از دیگری آنهارا درداخل ماشین عسل گیری میگزاریم وعسل شانرا استخراج میکنیم. وعسل های استخراج شده را داخل یک منبع توری یا صافی قرار میدهیم تا کاملا صاف شود وآنها را درظرف های یک کیلوی، نیم کیلوی ودویصد وپنجاه گرمی همرای با برچسپ یا لیبل بسته بندی میناییم قاب های که عسل گیری شده آنهارا دوباره به کندو ها برمیگردانیم تا عسل های باقی مانده ته حجرات را پاک نماید واین کار باعث تحریک زنبورها برای تخمریزی میشوند.

فصل پاییز:

کارهای که زنبوردار باید دراین فصل انجام دهد از قرار زیر میباشد:

کوچ دادن زنبور ها به محل گزراندن خواب زمستانی: برای این کار زنبوردار کندو هارا از منقطه ییلاق به محل که باید کندو ها خواب زمستانی را بگزرانند حمل مینماید.

برداشتن طبقه ها وانبار کردن آنها درانبار تاریک وخنک:

طبقه ها از روی زنبور ها برداشته وآنها را باقاب های بافته شده وموم های ورق درانبار بصورت پیل قرارداده که تا دربهار سال آینده مورد استفاده مجدد زنبور ها قرار گیرد.

فصل زمستان:

کارهای که زنبوردار باید دراین فصل انجام دهد از قرار زیر میباشد:

کندوها رادرجای نامناسب به دورازحیوانات ، سروصدامی گذاریم، دراین مدت هیچ گونه عملیات زنبور داری وبازدید انجام نمیدهیم به معنی واقعی کلمه خواب زمستانی را رعایت مینماییم درموقع که برف میبارد، اگر اشعه آفتاب به دریچه پروازها بخورد زنبور ها فریب خورده و فکر اینکه هواگرم است بیرون مییاییند ودربیرون یخ زده ومیمیرند. زنبوردارباید کندوهارا روی پایه قرارداده ودریچه هارا طوری تنظیم کند که آفتاب بالایشان مستقیم نتابد.

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ