تبلیغات
کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور - بررسی مقایسه زمانهای آبشویی در اصلاح خاكهای شور :

کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور

حامی محصولات ارگانیک

شوری خاك یكی از عوامل موثر در تمدن های بشری و سیستم های كشاورزی بوده كه زندگی انسان بر این سیستم ها تكیه داشته است تمدن های بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح آبیاری اراضی و تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند .

با توجه به اینكه بخش عمده ای از اراضی كشاورزی كشور ما به دلیل قرار داشتن در منطقه آب و هوایی گرم و خشك و همچنین مساله شوری كه در تمام كشورهای كه در آنها آب و هوای خشك و نیمه خشك دارند مشاهده می شود.
لذا بررسی بهترین زمان برای آبشویی در اصلاح خاك های شور با حداقل آب مصرفی مد نظر گرفته شد تا بتوانیم با حداقل آب مصرفی نمك های موجود در منطقه فعالیت ریشه گیاه در خاك را كاهش داده و درصد جوانه زنی را نیز افزایش دهیم در این رابطه سه زمان آبشویی را در نظر گرفتیم آبشویی قبل از كاشت ، آبشویی بعد از كاشت ، بدون آبشویی و آبیاری طبق روال زارعین .
قبل از كشت نمونه برداری از اعماق مختلف خاك (خاك سطحی و خاك زیر سطحی ) انجام گرفت و تجزیه های لازم نظیر هدایت الكتریكی عصاره اشباع و همچنین تجزیه آب كاربردی انجام گرفت . 
نتایج بررسی نشان داد كه آبشویی قبل از كاشت بیشترین كاهش نمك را در اطراف ریشه دارد چون در این رابطه سعی بر این بوده كه ابتدا با كمترین میزان آب مصرفی حداقل عمق خاك لازم برای جوانه زنی بذر و سبز شدن یك گیاه متحمل به شوری ، آبشویی گردد چرا كه در زمان كاشت بذر كافی است مقدار نمك در عمق چند سانتیمتری بالای خاك كاهش یابد و آبشویی بقیه املاح نیم رخ خاك طی آبیاری بعدی انجام گیرد.
هیو و همكاران (1997) بیان كردند كه تاثیر سؤ شوری بیشتر در اوایل دوره رشد گیاه است .با افزایش ارتفاع گیاه تعداد برگ و تعداد پنجه كاهش می یابد . كوتاه شدن دوره رشد در شرایط استرس شوری یكی از دلایل كاهش عملكرد محصول است .
گریو و همكاران (1992) اظهار داشتند : كم كردن شوری خاك در مرحله جوانه زدن چند برگی شدن و اوایل پنجه زنی میزان محصول گندم را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و اگر امكان پذیر نباشد افزایش تراكم بذر برای تحصیل تعداد گیاه لازم برای جایگزین نمودن پنجه های از دست رفته مفید به نظر می رسد .
ماس (1989) نشان داد كه تنش شوری جوانه زدن گندم را چهار روز به تعویق انداخت باعث تاخیر در رشد برگها و پنجه زنی گردید و رسیدن گیاه را تسریع نمود. شوری زیاد با كم كردن تعداد دانه باعث كاهش عملكرد محصول می شود بدین معنی كه شوری در مرحله رویش بر تغییر تعداد سنبله تاثیر می گذارد .
روی و گالاغر (1985) دریافتند پنجه زنی گندم ارتباط نزدیكی با توسعه سطح برگ در مراحل اولیه رشد دارد .
گریو و همكاران (1992) اظهار داشتند شوری به همراه سایر تنشهای محیطی مانند دمای زیاد طول روز زیاد و كمبود رطوبت تعداد سنبلچه ها را كاهش می دهد .
در آبشویی بعد از كاشت چون نمی توان از ارتفاع زیاد آب برای آبشویی استفاده كرد باعث می شود كه در شستشو نمكها تاثیر زیادی نداشته باشد . دلیل اینكه نمی توان از ارتفاع زیاد آب برای آبشویی استفاده كرد این است كه بكار گیری مقدار بیشتر آب منجر به خفگی گیاهچه تازه سبز شده می گردد ولی در آبشویی قبل از كاشت محدودیتی از این نظر وجود ندارد .
در آبیاری سنتی با آنكه راندمان آبیاری كم است ولی بطور قابل ملاحظه ای در شستشو نمكها تاثیر گذار است چون بیشتر آب صرف شستشو نمكها می شود معایب این آبیاری این است كه اولا آب زیادی مصرف می شود ثانیا حالت غرقابی بوجود می آورد كه باعث خفگی بذرها ی تازه جوانه زده می شود.
در تحقیقات به عمل آمده نشان داده است كه در آبشویی قبل از كاشت هم باید مدیریت صحیحی بكار برد و مسائلی مانند فاصله آبشویی تا كاشت و ارتفاع آب آبشویی مد نظر باشد تا بتوان بهترین نتیجه را بدست آورد.
  اقدامات مدیریتی برای نگهداری خاك مزرعه در كاهش شوری
× در مناطق خشك ونیمه خشك چون كه تبخیر بالاست و همچنین بعلت وجود خاصیت لوله موئینگی آب به همراه نمك به بخش سطحی آمده و آب تبخیر شده و نمك باقی می ماند در نتیجه برای جلوگیری از این مساله می توان با گاو آهن پنجه غازی لوله های كاپیلاری را قطع كرد ضمن اینكه یك نوع مالچ خاكی روی سطح زمین ایجاد می شود البته باید این مسائل را در سالهایی كه زمین بدون كشت می ماند و یا آیش گذاشته می شود مد نظر قرار می گیرد.
× استفاده كردن از مالچ ها هم می تواند تا حدودزیادی از آمدن نمك به سطح خاك جلوگیری كرد .
× اگر خاك مزرعه خیلی سنگین باشد می توانم قسمت سطحی خاك را با شن مخلوط كرد چون در خاك سنگین خلل و فرج كم است و در آبشویی نمك كمتر شسته شده و به عمق می رود.
در پایان با بررسی های بعمل آمده برای آبیاری این گونه اراضی یعنی بعد از آبشویی قبل از كاشت نشان می دهد كه استفاده از آبیاری تحت فشار در صرفه جویی آب نقش بسزایی دارند مخصوصا استفاده از آبیاری قطره ای خیلی كار آمد است .همچنین روش كاشت نیز مساله مهمی است كه باید مد نظر گرفته شود چون در كاشت سطحی بعد از آبیاری نمكها از ناحیه ریشه دور شده و بعد از چند روز دوباره به ناحیه ریشه می آیند و این مساله در پشته یك ردیفه هم وجود دارد ولی در پشته دو ردیفه نمك به قسمت وسط پشته جمع می شود .

 

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ