تبلیغات
کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور - راهكارهای كاهش اثرات خشكسالی

کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور

حامی محصولات ارگانیک

با استفاده از نتایج بررسی هایی كهر امریكا انجام شده خلاصه ای از اقدامات ضروری مقابله با خشكسالی ارایه می شود.
بخشی از این بررسی توسط اداره حفاظت منابع طبیعی و بخشی دیگر به وسیله مركز مقابله با خشكسالی انجام شده است. در این بررسی ها ممكن است نظرات متعددی در بیش از یك طبقه بندی بگنجد، اما هر كدام تنها یكبار ذكر می شود.

لازم به ذكر است این عملیات یا فعالیت ها الزاماً توصیه و رهنمود نیستند و تمام نقطه نظرها برای همه شرایط صدق نمی كنند. بعضی از نقطه نظرها به جای مقابله دراز مدت و یا مدیریت خطر (ریسك)، یشتر در قلمرو و واكنش اضطراری كوتاه مدت و یا مدیریت بحران است برخی از آنها نیز به طور غیر مستقیم در جلوگیری از خشكسالی موثر هستند. چنانچه واكنش اضطراری با اقدامات مناسب مقابله با خشكسالی توام شود یك مولفه مهم برای برنامه ریزی خشكسالی به حساب خواهد آمد.
این فهرست به هیچ وجه كامل نیست از این رو به منظور پیشگیری و اقدامات كاهش خطرات بالقوه خشكسالی به بررسی های ملی و بین المللی جاری و انجام كارهای تحقیقاتی و نقطه نظرهای بیشتری احتیاج است. ارزیابی
- توسعه و بسط معیارها برای اقدامات مرتبط با خشكسالی
- توسعه سیستم های هشدار زودرس (سریع)
- تهیه اطلاعات مربوط به لیست بانك های آب برای یافتن منابع جدید مناطق مبتلا به پدیده خشكسالی
- ارزیابی كیفیت و كمیت منابع جدید آب
- ارزیابی استفاده از آب زیرزمینی
- ایجاد شبكه های جمع آوری آمار و اطلاعات جدید
- بررسی تمایل عمومی برای پرداخت های بهای بیشتر جهت دسترسی به منابع آب قابل اعتماد
- مطالعه اثربخشی اقدامات صرفه جویی
- نظارت بر منابع عمومی آب آسیب پذیر
- دقت در برآورد رواناب فصلی و پیش بینی منابع آب جدید
- ایجاد فرایندهای هشدار دهنده بررسی مسایل كیفیت آب
- بررسی داد و ستد و سیاست گذاری مرتبط با تنوع كشت
- ارزیابی ظرفیت های مقابل با خسارات ناشی از خشكسالی از قبیل درآمدها، سرمایه ها، انعطاف پذیری اعتبارات و فرایندهای تصمیم گیری، سیستم یارانه، وام و قابلیت كاربرد برنامه هیا رفاهی و تاثیر برنامه ها و سیاست های دولت
- انجام بررسی های عمومی در محیط زیست، اقتصاد و باورهای فرهنگی برای تنظیم خط مشی مناسب
- بررسی تاثیرات خشكسالی بر گروه های مختلف از قبیل مشاغل، گروه های اقتصادی، اجتماعی، قومیت، سن، جنسیت و ارشدیت، به منظور انتخاب گروه های مسئول
- فهرست بندی و رفتار سنجی منابع طبیعی در داخل مناطق مربوطه
- راهبری تحقیقات بیشتر در مورد روابط بین خشكسالی و آتش سوزی
- ارزیابی استفاده از مزارع و مراتع با تولید اندك

قانون گذاری و خط مشی عمومی
- تهیه مقالات منطقه ای برای قانون گذاری در رابطه با مسائل و خط مشی های عمومی
- بررسی شرایط حاكم بر حقوق آب برای انجام اصلاحات احتمالی در طول مدت كمبود آب
- تاسیس بانك آب در سطح كشور یا ایالت
- تصویب قوانین برای حفاظت از جریان های داخلی
- تصویب قوانین برای تامین وام های تضمینی كم بهره به كشاورزان
- در نظر گرفتن محدودیت های توسعه شهری
- تقویت برنامه آب در سطح كشور و ایالت
- تصویب قوانین برای ملزم كردن سازمان های آب جهت توسعه برنامه های هماهنگ
- تنفیذ قوانین برای تسهیل چرخه آب
- برقراری استانداردهایی برای استفاده مطمئن از فاضلاب تصفیه شده مناطق مسكونی
- ارایه رهنمود به سازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با زندگی وحوش در شرایط خشكسالی در دفاتر محلی سازمان های ملی و ایالتی

حفاظت آب و كاهش تقاضا
- ایجاد انگیزه های اقتصادی نیرومندتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر حفاظت آب
- تشویق حفاظت داوطلبانه آب
- ملزم كردن مصرف كنندگان به كاهش وابستگی به آب زیرزمینی و اجرای اقدامات حفاظتی
- بهبود مصرف آب و راندمان انتقال
- استفاده از كنتور آب و برنامه های تشخیص نشت و آب چكیدگی
- حمایت از توسعه منطقه ای برنامه های حفاظت آب
- بهبود برنامه ریزی آبیاری
- كاهش آب مصرفی با تغییر نوع سیستم مصرف و یا استفاده از كنتور و سایر وسایل اندازه گیری آب
- تأكید بر استفاده تلفیقی از آب های سطحی و زیرزمینی
اقدامات صرفه جویی آب در مناطق شهری
تغییر ساختار نرخ ارزش آب به منظور تاثیرگذاری بر مصرف آب مشتریان از قبیل:
- تغییر از نرخ های متغیر به نرخ های یكنواخت
- تغییر از نرخ های یكنواخت به نرخ های فزاینده
- افزایش نرخ در طول ماه های تابستان
- تغییر نرخ در شرایط افراط در مصرف آب در زمان كمبود
اصلاح سیستم لوله كشی شامل:
- توزیع كیت های صرفه جویی آب مانند جایگزینی سردوشی ها و دستگاه های خودكار كاهش جریان
- تغییر استانداردهای لوله كشی
- ملزم كردن و یا پیشنهاد تخفیف در آب بها برای ترغیب استفاده از سیستم های با جریان كم در شیرهای دستشویی، حمام و توالت
كاهش تلفات سیستم آب شامل:
- استفاده از تیم های بررسی كننده نشت آب همراه با مامورانی برای تعمیر و یا تعویض قطعات به منظور كاهش تلفات سیستم
- كنترل مصرف آب حساب نشده
- انجام كنترل های درون و بیرون ساختمان ها
- جایگزینی كنتورهای جدید با قدیمی
- شست و شوی فیلترها از طریق جریان معكوس آب
- تغذیه سفره های آب زیرزمینی
كاهش مصرف آب در فضاهای آزاد از جمله:
- محدودیت آبیاری چمنزارها و فضاهای سبز
- ایجاد باغ های نمونه (نمایشی)
- انتشار نشریات استفاده بهینه از آب
- استفاده از آب غیر قابل شرب برای آبیاری
- اجرای محدودیت های اجباری بر مصرف آب در طول دوره كمبود
- آموزش عمومی مردم و دانش آموزان مدارس برای صرفه جویی در آب، از جمله تاكید خاص در دوران كمبود آب
- نصب كنتور در تمام مكان هایی كه آب به فروش می رسد و جایگزین تدریجی كنتور نو به جای كنتورهای فرسوده و معیوب
اقدامات صرفه جویی آب در سطح مزرعه
- تسطیح دقیق مزارع به كمك لیزر
- نصب سیستم جریان برگشتی
- كنترل نشت آب به كمك پوشش انهار و استفاده از لوله
- كنترل گیاهان زائد و عطف های هرز
- استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار (همچون بارانی و قطره ای)
- برنامه ریزی آبیاری محصولات برحسب نیاز
- رفتار سنجی رطوبت خاك
- استفاده از روش پیش – آبیاری عمیق برای ذخیره رطوبت در شرایطی كه آب اضافی در دسترس است.
- بهبود بخشیدن عملیات شخم و آماده سازی اراضی
- استفاده از تجهیزات جلوگیری از تبخیر
- استفاده از آب با كیفیت پائین و پساب های تصفیه شده برای آبیاری
- استفاده از لوله های زیرزمینی (مدفون كم فشار)
- كشت گیاهان مقاوم در برابر خشكسالی و شوری
افزایش منابع تأمین آب
- صدور مجوزهای اضطراری برای استفاده از آب
- تأمین پمپ و انواع لوله جهت توزیع آب
- پیشنهاد اجرای برنامه های نوسازی مخازن و بهره برداری تحت ظرفیت طراحی
- ارزیابی آسیب پذیری منابع آب
- تهیه فهرست مصرف كنندگان صنعتی آب به منظور امكان استفاده از منابع آب برای مصارف عمومی در مواقع اضطراری
- تهیه فهرست و بررسی برنامه های بهره برداری از مخازن
- تدارك برای ذخیره آب های اضافی
- تأمین سرمایه گذاری برای پروژه های بازیافت آب
- اجرای مدیریت كیفیت آب و استفاده مجدد از پساب ها
- استفاده از مخازن ذخیره آب جهت (بانك) تامین آب
- استفاده از مفاهیم بانكداری آب زیرزمینی برای تخصیص و ذخیره آب اضافی، آب بی مصرف و یا آب احیاء شده
- تاسیس بانك های آب برای فروش، انتقال و یا مبادله داوطلبانه آب
- تاسیس بانك های آب و هماهنگ شدن با برنامه های استفاده بهینه از اراضی زراعی
- مجاز دانستن موقت عرضه آب به خارج از اراضی تحت سرویس و یا برای استفاده در طرح های غیرمجاز، چنانچه آب كافی در دسترس بوده و رضایت مصرف كنندگان مجاز آب رعایت شده باشد.
- استفاده موقت از تاسیسات طرح برای ذخیره و توزیع آب های خارج از محدوده طرح
- انجام اقدامات سازه ای كوچك برای تامین منابع موقتی آب با استفاده از ذخیره غیرفعال و مرده منابع آب زیرزمینی.
توسعه اقتصادی
- تامین انگیزه برای تنوع بخشیدن به كشاورزی و بازرگانی
- توسعه صنعت خارج از محدوده كشت به منظور متنوع كردن راهكارهای كسب درآمد
- تسریع جریان اطلاعات بین بانكداران، كشاورزان، سازمانهای دولتی و بازرگانی
تعلیم و تربیت عمومی و مشاركت
- تاسیس یك كمیته مشورتی عمومی
- منظور كردن شركت عموم در برنامه ریزی قابله با خشكسالی
- برقراری جلسه های اطلاع رسانی مقابله با خشكسالی برای عموم و رسانه ها
- اجرای برنامه های آگاهی از شیوه های ذخیره آب
- چاپ و توزیع نشریاتی درباره فنون ذخیره آب و راهكارهای مدیریت خشكسالی
- ایجاد كارگاه ها برای موضوعات خاص مربوط به خشكسالی
- تهیه نمونه ای از دستورالعمل هایی كه می توان برای ذخیره آب در نظر گرفت
- ایجاد مركز اطلاعات خشكسالی
- به نمایش درآوردن فن آوری تصفیه در مراكز تجمع بازدیدكنندگان
- دخالت دادن رسانه ها در برنامه ریزی مقابل با خشكسالی
- كمك به كشاورزان برای حضور در كلاس های مدیریت مزرعه
- تهیه مواد آموزشی به چند زبان و برای گروه های مختلف مردم
- تهیه برنامه های آموزشی از دیدگاه های متفاوت فرهنگی در رابطه با منابع آب
- مشاوره با شركت های بازاریابی به منظور دسترسی به راهكارهایی برای جلب توجه عموم
- دعوت عموم مردم و متخصصان اطلاعات عمومی برای همكاری
سلامتی و تغذیه
- ایجاد مراكز مشاوره رفع بحران به خصوص در مناطق روستایی
- برقراری برنامه های یارانه غذایی برای افراد متاثر از خشكسالی
- ایجاد پناهگاه هایی در شرایط سخت برای دام ها و حیوانات اهلی
- برقراری یك رشته عملیات به منظور جمع آوری اطلاعات عمومی در رابطه با خطرات حاصله از خشكسالی بر روی سلامتی نظیر: گرمازدگی، كاهش مقدار جریان، خطر آتش سوزی، كاهش كیفیت آب، افزایش فرسایش بادی و غیره
مشاركت و دخالت رسانه ها
- انتخاب نماینگان رسمی برای تماس با رسانه ها
- تهیه فهرستی از مسئولانی كه در رابطه با خشكسالی كار می كنند
- منظور كردن فعالیت های آموزشی و تربیتی برای نمایندگان رسانه ها
- تدوین گزارش هایی در رابطه با این پدیده برای رسانه ها
- دخالت دادن كاركنان رسانه ها در برنامه ریزی مقابله با خشكسالی
- در اختیار قرار دادن تازه ترین برنامه های مربوط به مقابله با خشكسالی به رسانه ها
حل و فصل اختلافات
- اختلافات ناشی از استفاده آب را حل و فصل كنید
- شكایت های مربوط به تداخل چاه های آبیاری و چاه های خانگی را بررسی كنید
- با آبیارها مذاكره كنید و با رضایت آنان محدودیت هایی را برای آبیاری اراضی كه ممكن است چاه‌های خانگی را تحت تاثیر قرار دهند اعمال كنید.
- قوانین كشوری و ایالتی در زمینه فروش آب را روشن و تصریح كنید
- قوانین كشوری و ایالتی را در زمینه تغییرات حقوق آب روشن كنید
- در حوضه های آبریزی كه سطح آب زیرزمینی پایین است جوازهای استفاده از آب را به حالت تعلیق درآورید.
- با سازمان های اجتماعی كه عموم مردم را در برنامه های حفاظت آب دخالت می دهند همكاری كنید
- ارتباط بین عموم مردم سیاست گذاران، دانشمندان و رسانه های گروهی را بر قرار كنید.

برنامه های احتمال وقوع خشكسالی
- راهكار تخصیص اضطراری آب را برای اجرا در زمان خشكسالی های حاد در نظر بگیرید.
- به تامین كنندگان آب توصیه كنید تا برای خشكسالی برنامه های خاص طرح ریزی كنند
- سناریوهایی را برای بدترین شرایط خشكسالی به منظور اقدام های احتمالی دیگر ارزیابی كنید.
- شورای مقابل با خطرات طبیعی را برقرار سازید.
- كمیته مشاوره عمومی را راه اندازی كنید.
كمك های فنی – تخصصی
- استفاده بهینه از منابع بالقوه آب را توصیه كنید
- برای كاركنان منابع طبیعی آموزش بیشتری در نظر بگیرید
- ارزیابی آسیب پذیری سیستم های منابع موجود را به تامین كنندگان آب توصیه كنید.
- اقدامات عملی حفاظت آب را توصیه نمایید.
- به سازمان های آب برای تهیه برنامه مقابله با خشكسالی یاری رسانید.
- مركز اطلاعات خشكسالی را سازماندهی كرده و آمار واطلاعات اقلیمی مربوط به زمان وقوع این پدیده را منتشر كنید.
- در رابطه با زمینه موضوع های مختلف مرتبط با خشكسالی و حفظ محصول در طول خشكسالی و نیز در زمینه طراحی و اجرای برنامه های نوبت بندی آب كارگاه آموزشی برپا كنید.
- فن آوری های جدید همچون بهبود سیستم های آبیاری، استفاده از سیستم كم مصرف تر آب و فن آوری رفتارسنجی را توسعه داده و بازاریابی كنید.
- برای آبیاران و تامین كنندگان آب شهری نرم افزارهای كامپیوتری تهیه كنید.
- برای حفاظت از ارزش های مربوط به اراضی مطلوب پناهگاه حیات وحش و یا تبادل آب، برنامه های خاصی تدارك ببینید.
واكنش اضطراری
- انواع پمپ ها، لوله ها، فیلترهای آب و تجهیزات دیگر را در انبار ذخیره كنید.
- برنامه حمل و كشیدن آب توسط چارپایان در نظر بگیرید
- مكان های استفاده از آب برای احشام را مشخص سازید
- برای تأمین و حمل اضطراری علوفه برنامه ریزی كنید.
- برای اصلاح سیستم های جدید تامین و استحصال آب (چاه های جدید و ...) سرمایه گذاری كنید.
- برای برنامه های جبران خسارت خشكسالی سرمایه گذاری كنید.
- منطقه آبگیر چاه برای تامین آب روستایی را پایین ببرید.
- آب نماهای مجهز به قایق و اسكله را به منظور تفریج و تفرج توسعه دهید.
- جوازهای آبیاری اضطراری را برای استفاده در سطح كشور و استان صادر كنید.
- وام های كم بهره و برنامه های حمایتی برای كشاورزی برقرار سازید.
- كشاورزان را در مورد منابع كمك های كشوری و استانی آگاه كنید. 

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ