تبلیغات
کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور - نقش پروتئینها در جیره طیور

کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور

حامی محصولات ارگانیک

پروتئینها (Proteins)

1- پروتئینها و اسید آمینه  2- طبقه بندی پروتئینها : پروتئینهای كروی ، پروتئینهای ریشه ای ، پروتئینهای مركب         3- تقسیم بندی پروتئینها از نظر منشأ و منبع : گیاهی و حیوانی    4- ساختمان شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئینها5- ساختمان پروتئین و پروتئین سازی     6- خواص پروتئینها و اسیدهای آمینه    7- تجزیه اسیدهای آمینه               

8- هضم و جذب پروتئینها تعادل نیتروژن  9- مقایسه پروتئینهای گیاهی و حیوانی در تغذیه طیور

10- گیاهان به عنوان منابع اصلی پروتئینها  11- نیازحیوان به اسیدهای آمینه (احتیاجات اسید آمینه ای مرغ )

12- عوامل مؤثر بر احتیاجات اسیدآمینه ای  13- اسیدهای آمینه مصنوعی  14- اثر ازدیاد اسیدهای آمینه در جیره

15- ارزش بیولوژیك پروتئین برای مرغ  16- تغذیه پروتئین و اسیدهای آمینه در طیور  17- تنظیم میزان پروتئین جیره در رابطه با انرژی آن

18- پروتئینها و خاصیت جوجه درآوری  19- عوارض و علائم ازدیاد و كمبود پروتئین یا اسیدهای آمینه ضروری

20- احتیاجات روزانه پروتئین جوجه های در حال رشد

21- احتیاجات روزانه پروتئین و اسیدهای آمینه به كمك مقادیر ذخیره شده یا استفاده شده توسط مرغ در روز

22- احتیاجات پروتئینی نیمچه های در حال رشد لگهورن سفید

23- احتیاجات پروتئینی مرغان تخمگذار و اثرات فاكتورها جهت مصرف خوراك و پروتئین مورد نیاز

24- دلایل ممكن برای پایین آمردن راندمان استفاده از پروتئین بوسیله مرغان تخمگذار

25- احتیاجات روزانه پروتئین یك مرغ لگهورن تاج ساده در دو مرحله تخمگذاری

26- احتیاجات اسید آمینه ای جیره های جوجه گوشتی

27- احتیاجات اسید آمینه ای مرغ

28- پروتئین در جیره های جوجه های گوشتی

29- احتیاجات اسیدآمینه ای مرغ

 مقدمه:پروتئینها واسیدهای آمینه

نام پروتئین از كلمه یونانی پروتیوز ، به معنی اول یا اهمیت اولیه ، توسط برزلیوس پیشنهاد شد . این كلمه ، كلمه مناسبی است زیرا این تركیب پیچیده ، مركب از اسیدهای آمینه در تمام سلولها یافت شده و در اغلب واكنشهای شیمیایی حیاتی موجود در سوخت و ساز گیاه و حیوان دخالت دارد .

گرچه غالباً به تمام پروتئینهای یك حیوان یا ماده غذایی روی هم رفته پروتئین گفته میشود هر پروتئینی با پروتئینهای دیگر متفاوت است . توالی خاص اسیدهای آمینه و چگونگی ارتباط رشته های آنها به یكدیگر ، خصوصیات فیزیكی و شیمیایی هر پروتئین و در نتیجه عمل بیولوژیكی آن را مشخص می سازد .

قسمتهای مهم بافتهای نرم بدن مثل ماهیچه ها ، بافتهای پیوندی ، كولاژن ، پوست ، مو ، سم ، پرها ، ناخنها و قسمتهای شاخیمنقار در پرندگان را پروتئین تشكیل می دهند . پروتئینهای خون چون آلبومینها و گلوبولینها كه در تنظیم فشار اسنری دخالت دارند منبعی از اسیدهای آمینه اند و وظایف متعدد دیگری را به عهده دارند .

فیبر لیوژن و ترومبو پلاستین و تعــداد دیگری از پروتئینها در انعقـــاد خون دخالت دارند پروتئینهای مركب خون مثل هموگلوبین عمل انتقال اكسیژن به سلولها را بر عهده دارند و لیپو پروتئینها عمل انتقال ویتامینهای محلول در چربی و نیز سایر مواد واسطه چربی را انجام می دهند . به علاوه لیپو پروتئینها از اجزای اصلی غشای سلولی هستند . سایر پروتئینهای مركب ، مثل نوكلئو پروتئینها و گلیكو پروتئینها و آنزیمها در ساسر بدن پراكنده اند .

غشای زرده تخم مرغ یك فسفر پروتئین است .

1- پروتئینها Proteins :

از نظر ساختمان شیمیایی پروتئینها از ازت ، كربن ، هیدروژن ، اكسیژن و گوگرد تشكیل شده اند در عده ای از پروتئینها علاوه بر عناصر فوق فسفر هم وجود دارد . مشخص كننده پروتئینها وجود ازت است بطور متوسط 16% از پروتئینها را ازت تشكیل می دهد این امر از نظر تعیین درصد پروتئین مواد غذایی در تركیبـــات شیمیایی كمـك می كند بدین ترتیب كــه ابتدا با روشهــای شیمیایی مقدار ازت مواد غذایی را بدست می آورندو بعد در مضرب 25/6 ضرب می كنند .

25/6 = 16 ÷100 نتیجه بدست آمده مقدار پروتئین خام را نشان می دهد . این روش اندازه گیری برای تعیین پروتئین حقیقی كافی نیست زیرا بعضی از پروتئینها در حدود 4/13 درصد ازت و بعضی دارای مقدار بیشتری در حدود 3/19 درصد میباشد . پروتئینها از تركیبات ساده ای بنام اسید آمینه تشكیل شده اند . تعداد اسیدآمینه هایی كه تا كنون ساخته شده است 35 عدد میباشد كه ساختمان شیمیایی 24- 23 عدد آن بطور قطع مشخص شده است . هر پروتئین از تعدادی اسید آمینه تشكیل شده است بطوریكه امكان ندارد تمام اسید آمینه ها در یك پروتئین واحد جمع شوند .

از نظر تغذیه طیور اسید آمینه ها به سه دسته تقسیم میشوند:

1-دسته ای كه طیور برای تغذیه احتیاجی به آنها ندارند مانند آلانین و اسپارتیك اسید و هیدروكسی پرولین و سرین

2- دسته ای كه دربعضی شرایط مثلا ً هنگام جمع آوری تخم مرغ جوجه كشی مورد احتیاج طیور است مانند تیروزین ، پرولین ، اسید گلوتامیك ، گلیسین و سیستین

3- دسته ای كه وجود آنها برای تغذیه طیور كاملا ً ضروری است و طیور قادر به ساختن آنها در بدن نیستند به این دسته اسیدآمینه های اساسی می گویند مانند میتونین ، لیزین ، ایزولوسین ، لوسین ، هیستیدین ، آرژنین ، والین ، تریپتوفان ، ترونین ، فنیل آلانین ، گلیسین ، تیروزین و سیستئین در گذشته افزایش میزان پروتئین جیره در هنگام تنش گرمایی یك امری عادی بود این عمل درپاسخ به كاهش مصرف خوراك انجام شد و بدین وسیله پروتئین جیره جهت حفظ میزان دریافت پروتئین خام در حد 17 گرم به ازای هر پرنده در روز تنظیم میشد . اكنون مشخص شده است كه چنین تعدیلهایی ممكن است مضر باشند . فرآیند متابوسیم مواد مغذی در بدن دارای بازدهی 100 درصد نبوده ومقداری گرما در نتیجه آن تولید می گردد .

متأسفانه پروتئین در این مورد كم بازده ترین ماده مغذی است و در نتیجه مصرف آن ، گرمای نسبتاً بیشتری تولید می گردد .

این گرمای اضافی ممكن است فشار زیادی را بر مكانیسم های دفع حرارتی بدن ( نفس نفس زدن ، گردش خون ) وارد كند . بنابراین با توجه به اینكه استفاده از پروتئین خام بیشتر ممكن است مضر باشد حفظ میزان دریافت پروتئین در شرایطی كه مصرف خوراك كاهش می یابد بسیار مشكل به نظر می رسد . بنابراین توصیه عمومی استفاده از میتونین و لیزین مصنوعی است بطوریكه میزان دریافت روزانه آنها به ترتیب در حد تقریبی 360 و 720 میلی گرم حفظ شود.

پروتئین و اسید آمینه های جیره :

اخیراً به تأثیر پروتئین جیره در بروز ناهنجاریهای پا توجه زیادی شده است . سابقاً بروز معایب پا متعاقب تغذیه با جیره های كم پروتئین به كاهش سرعت رشد اولیه نسبت داده میشد .هرچند كه یافته های امروزی نشان داده است كه ناهنجاریهای پا به شرایط پیچیده تری مانند تداخل مواد مغذی مربوط میشود . در این رابطه مازاد پروتئین مصرفی باعث یك نوع تنش میشود كه به صورت بزرگ شدن اندازه غده فوق كلیوی خودنمایی می كند . جیره غذایی حاوی پروتئین زیاد در متابولیسم اسید فولیك ایجاد اختلال نموده و سبب افزایش ناهنجاریهای پا میشود . هرچند كه در مطالعات اخیر بااستفاده از جیره های ناكافی از نظر اسید فولیك قادر به نشان دادن اثر آن با جیره حاوی 22 در مقایسه با 30 درصد پروتئین نبوده اند در مطالعه عوامل مؤثر بر رشد استخوانها در گله های مادر گوشتی و لگهورن نشان داده شده است كه رشد اولیه استخوانها كمتر تحت تأثیر مكملهای معدنی و ویتامینها قرار می گیرد در صورتیكه طول استخوان پا و استخوان جناغ با استفاده از جیره های حاوی پروتئین بالا می تواند افزایش یابد ( 22 درصد در مقابل 16 درصد پروتئین خام ) . همچنین ممكن است نسبت اسید آمینه ها به مواد ازته غیر پروتئینی نیز در تشكیل مواد آلی استخوانها اهمیت داشته باشد . دلیل این ادعا نتایجی است كه از پیش جیره های خالص و یا حاوی اسید آمینه های صنعتی بدست آمده است . در برخی مواقع پیچ خوردگی گردن در گله های مادر بویژه خروس مشاهده شده است كه ممكن است به واسطه اختلال در متابولیسم اسیدهای آمینه باشد این عارضه صرفاً یك اختلال اسكلتی محسوب نشده بلكه با متابولیسم نیاسین یا تریپتوفان در ارتباط میباشد .این ضایعه در دوره تفریخ تخم به علت كشیدگی بیشترعضلات یك طرف گردن آغاز شده و همراه با فشار وارده از آمینیون نهایتاً سبب غیر طبیعی شدن استخوانهای گردن میشود.

جیره های غذایی فقیر از نظر پروتئین و یا سایر مواد مغذی ضروری موجب كاهش سرعت رشد میشوند . تمام پرندگان یك گله دارای احتیجات غذایی كاملا ً مشابهی نیستند برای مثال كاهش متیونین جیره به میزان 25 درصد موجب كاهش قابل ملاحظه میانگین وزن گله میشود . ولی متأسفانه آن تعداد از مرغان گله كه از نظر توارثی به متیونینبیشتری نیاز دارند وزن بسیار كمی خواهند داشت و آنهایی كه دارای احتیاجات متیونین پایینی هستند كمتـــر تحت تـــأثیر چنین جیره هایی قــــرار می گیرند و یا با سرعت طبیعی رشد می نمایند .روش معقول برای پرورش جوجه ها با رشد اولیه بسیار آهسته تری آغاز میشود ، برنامه محدودیت غذایی متعاقب آن مشكلات كمتری به همراه داشته و بنا براین تنش كمتری نیزایجاد میشود . مطالعات نشان داده است كه تغذیه نیمچه های مادر با جیره غذایی حاوی مقادیر خیلی كم پروتئین( 15-13 درصد) در هفته های اول زندگی به كنترل رشد كمك خواهد كرد . معمولاً در گله های تجاری سطوح پایین پروتئین در حدود 13 تا 14 درصد توصیه نمیشود زیرا متعادل نمودن اسید آمینه ها بسیار دشوار شده ، پر درآوری تحت تأثیر قرار گرفته و در برخی موارد تهیه این جیره ها در مقایسه با جیره های با محدودیت كمتر پروتئین هزینه بیشتری خواهد داشت به هر حال هیچگونه مشكلی در استفاده از جیره های پیش دان حاوی 15 تا 16 درصد پروتئین ملاحضه نمیشود . اگر جیره های كم پروتئین بعنوان پیش دان مورد استفاده قرار گیرند انتظارمیرود نیمچه های چاق تری در سن 3 تا 5 هفتگی حاصل شوند كاهش سرعت رشد بر اثربكارگیری جیره های حاوی پروتئین پایین تر منجر به كاهش طول ساق پا شده است .

طبقه بندی پروتئین ها :

اگر چه تمام پروتئین ها از اسید آمینه ساخته شده اند ، ترتیب قرار گرفتن اسیدهای آمینه در ساختمان پروتئینهای موجود در طبیعت متفاوتند و این اختلافات است كه خصوصیات تك تك پروتئینها رامشخص می كند . به هر حال گاهی پروتئینها را بر اساس محلول بودن آنها درآب ، در محلول نمكی ، دراسیدها و بازها و اتانول تقسیم بندیمی كنند .

همچنین در طبقه بندی پروتئینها سعی شده كه شكل و تركیب شیمیایی پروتئینها در نظر گرفته شود ، اگر چه مشخص كردن تركیب شیمیایی پروتئینی نیازمند اطلاعات بیشتری در مورد ترتیب قرار گرفتن اسیدهای آمینه در مولكول پروتئین است .

پروتئینهای كروی :

الف )آلبومینها : پروتئینهای محلول در آب هستند كه در مقابل حرارت منعقد میشوند مثل آلبومین تخم مرغ .

ب) گلوبولینها : پروتئینهای غیر محلول در آبند یا خیلی كم حل میشوند ولی در محلولهای رقیق نمكهای خنثی مثل نمك طعام كه از تركیب بازهای قوی یا اسیدهای قوی تشكیل شده است حل میشوند .

گلوبولینها بوسیله حرارت منعقد میشوند ممكن است توسط محلولهای 5 تا 10 درصد نمك طعام از بافتهای گیاهی یا حیوانی جدا شوند و سپس بوسیله رقیق كردن با آب خالص رسوب داده شوند .

ج ) گلوتلینها : غیر محلول در آب و حلالهای خنثی هستند ولی در حلالهای رقیق اسیدی و بازی محلولند مانند گلوتین گندم و ذرت .

د) گلیادینها یا پرولامینها : در اتانول 70 تا 80 درصد محلول هستند ولی در آب ، الكلهای مطلق و حلالهای خنثی حل نمیشوند ازانواع آن زئین ذرت و گندم .

هـ ) هیستونها : محلول در آب و غیر محلول در در محلول آمونیاك رقیق هستند جهت رسوب سایر پروتئینهای محلول از آنها استفاده میشود . كه همراه با این پروتئینها منعقد میشود و در اسیدهای رقیق حل می گردند ازجمله خصوصیات آنها دارا بودن اسید آمینه های بازی است .

و ) پروتامینها : پروتئینهایی هستند كه وزن مولكولی آنها كم است اما مقادیر فراوانی اسید آمینه باز دارند و از این جهت مشابه هیستونها هستند . در آب محلول هستند ، بوسیله حرارت منعقد نمیشوند و با اسیدهای معدنی نمكهای پایداری را تشكیل می دهند .

پروتئینهای ریشه ای :

- كولاژنها : پروتئینهای اصلی موجود در بافتهای پیوندی هستند كولاژنها حدود یك دوم كل پروتئینهای بدن را تشكیل می دهند ، در آب غیر محلولند و در مقابل آنزیمهای گوارشی مقاوم هستند ولی بوسیله جوشاندن در آب یا در اسیدها یا بازهای رقیق به آسانی به ژلاتینهای قابل هضم و محلول تغییر می یابند .

- آلاستین ها : پروتئینهای بافتهای كشدار و ارتجاعی مثل سرخرگها و مفصلها هستند اگر چه مشابه كولاژن هستند ولی به ژلاتین تبدیل نمی شوند .

- كراتین ها : پر ، مو ، منقار ، پنجه ها و شاخها دارای این دسته از پروتئین ها هستند . این پروتئینها بسیار نامحلول و غیر قابل هضم هستند .

- پروتئینهای مركب : این پروتئینها دارای مادهای غیر اسید آمینه ای به نام گروه پروستاتیك هستند .

الف ) نوكلئو پروتئینها : این دسته شامل نوكلئیك اسیدهای تركیب شده با یك یا چند مولكول پروتئین است .

ب ) موكوئید یا موكو پروتئینها : كربو هیدراتهای این پروتئینها موكوپلی ساكاریدهای حاوی آن استیل هگزوز آمین مثل گلوكز آمین یا گالاكتوز آمین و به صورت تركیبی با اسیدهای یورونیك

مثل گالاكتو یورنیك یا گلو كو یورونیك هستند برخی از آنها اسید سالیك نیز دارند .

ج ) گلیكو پروتئینها : كربوهیدرات موجود در این دسته كمتر از 4درصد است . آلبومین تخم مرغ كه 7/1 درصد مانوز دارد .

د ) لیپو پروتئینها : پروتئینهای محلول در آب و همراه با لیستئین ، سفالین ، كلسترول یا سایر لیپیدها یا فسفو لیپیدها هستند .

هـ ) كرومو پروتئینها : تركیباتی هستند كه ازطریق اتخاذ یك پروتئین ساده با گروه پروستاتیك رنگی بوجود می آیند . شامل هموگلوبین .

4– پروتئینها از نظر منبع و منشأ : گیاهی و حیوانی :

- پروتئینهای گیاهی از گیاهان بدست می آیند .

2- پروتئینهای حیوانی كه از بافتها یا فرآورده های حیوانی منشأ می گیرند .

در تغذیه طیور ارزش پروتئینها بسته به تعداد اسید آمینه های اساسی موجود در آن میباشد ولی بطور كلی پروتئینهای گیاهی از نظر تغذیه كمتر از پروتئینهای حیوانی ارزش دارند علت این امرهمان داشتن ویتامین B12در پروتئینهای حیوانی است ولی پروتئینهای گیاهی از این نظر بسیار فقیر میباشند دیگر آنكه پروتئینهای حیوانی در طیور یك پنجم وزن زنده و یك هفتم تا یك هشتم وزن تخم مرغ را تشكیل می دهند . علاوه بر ساختن بافتها عمل دیگر پروتئینها ذخیره شدن آن در بدن بعنوان منابع انرژی است . در بعضی اسید آمینه ها منابع اولیه بعضی ویتامینها را تشكیل می دهند و نیز در ساختمان هورمون ها و آنزیمها بكار می روند .

5 – ساختمان شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئین ها :

در جریان پروتئین سازی در سلول اسیدهای آمینه به ترتیب خاصی و به صورت رشته های طویلی به یكدیگر متصل میشوند و سپس این رشته ها به طریق ویژه ای با یكدیگر مرتبط میشوند و پروتئینها را تشكیل می دهند . اتصال بین دو رشته اتصال بپتیدی نام دارد . این اتصالها ، اتصالهای كوالانسی قوی بین بنیان كربوكسیل (اسیدی) یك اسید آمینه و بنیان آمینی اسید آمینه بعدی هستند . سایر اتصالهایی كه دو یا چندین رشته پروتئین را جهت ایجاد پروتئین سه بعدی به هم متصل می كنند ، اتصالهای یونی با اتصالهای هیدروفوبیك هستند .

در حال حاضر ، تغذیه علمی طیور بر استفاده از انواع پروتئینهای قابل دسترس موجود در مواد اولیه به منظور تأمین ازت قابل استفاده و اسید آمینه های ضروری جهت آنابولیسم یا سوخت مطلوب پروتئین در مرغ و در هر مرحله از رشد آن مبتنی است . جهت كاربرد صحیح دانش مربوط به تغذیه پروتئین ، آگاهی از خواص پروتئینها ، ساختمان پروتئینها و مصرف پروتئین بوسیله حیوان مؤثر و مفید است .

6- ساختمان پروتئین و پروتئین سازی :

كشفیات دهه گذشته باعث پیشرفت قابل ملاحظه ای در دانش مربوط به پروتئین سازی توسط سلولهای گیاهی و حیوانی شده است . تحقیقاتی كه مكانیزم پروتئین سازی را مورد بررسی قرار می دهد رابطه اساسی بین ژنتیك بیوشیمی و تغذیه را روشن كرده است.پروتئین سازی درسلولهای گیاهی و حیوانی دی اكسی ریبو نوكلئیك اسید (DNA ) موجود در تقسیم سلولی كه از آن پروتئین و شیره ای ساخته میشود كنترل می گردد .

DNA موجود در آن سلول اطلاعات ژنتیكی مربوط به ساختمان دقیق پروتئینی را كه باید ساخته شود تعیین می كند و این حالت را به صورتخواص توارثی از نسلی به نسل دیگر منتقل می سازد . DNA با كنترل ایجاد ریبو نوكلئیك اسیدهای (RNA ) موجود در سیتوپلاسم سلول ، توسعه و تكامل پروتئینها را در سلول كنترل می كند . در پروتئین سازی سه نوع RNA مختلف دخالت دارند .

- RNA ریبــو زومی كـــه قسمتی از ساختمان ریبـــوزوم است ( پروتئینی خاص در میكروزوم سلول )

- RNA ریبوزومی بــه عنوان الگویی كــه پروتئینها روی آن ســاخته می شوند عمل می كند .

- RNA ناقل : اسیدهای آمینه خاصی را به ریبوزومها انتقال می دهد .

در حیوانی كه خوب تغذیه شده باشد منبعی دائمی از تمام اسیدهای آمینه برای تمام سلولها فراهم است . این اسیدهای آمینه از هیدرولی ز پروتئینهای موجود در غذا تأمین شده و توسط خون یا به صورت اسیدهای آمینه آزاد یا به صورت پروتئینهای خون كه در كبد ساخته شده اند انتقال می یابند .

- RNA پیامبر : توالی اسیدهای آمینه موجود در پروتئین را كه ساخته میشود تعیین می كند .

شكل اغلب پروتئینها مارپیچ – آلفا ( حلزونی است ) كه در هر پیچش 317 اسید آمینه موجود است بعضی از پروتئینها همانند لوله های سخت ، خمیده و در هم آمیخته اند .

اتصال دی سولفید در میان مولكولهای سیستئین و اتصالهای یونی بین بنیان آمینی لیزین وجود دارد و حتماً هنگامی كه بنیان غیر قطبی پروتئینها با یكدیگر تماس حاصل می كند اتصالهای هیدروفوبیكی بوجود می آید مانند اتصال هیدروفوبیكی اسیدهای آمینه فنیل آلانین و سیتروزین و لوسین و ایزولوسین ، والین و ...

وزن مولكولی بیشتر پروتئین ها بین 35000 تا 500000 متغیر است به خاطر اینكه متوسط وزن یك اسید آمینه حدود 115 است از تعداد اسیدآمینه های موجود در اغلب پروتئینها حدود 30 تا 500 است .

7- خواص پروتئین ها و اسیدهای آمینه :

خواص پروتئین ها به اسیدهای آمینه آنها بستگی دارد . بعضی از این خواص عبارتند از تعداد اسیدهای آمینه اسیدی و بازی موجود در آنها – گروههای یونی موجود در آنها – تعداد و اندازه نسبی مراكز هیدروفوبیك موجود در آنها – وجود یا عدم وجود كربوهیدراتها – لیپیدها یا فسفاتها – و اینكه آیا پروتئینها محبوس كننده هستند و قادرند با یك یا چند عنصر معدنی چند ظرفیتی قفل شوند و كیلات تشكیل دهند یا خیر .

به دلیل اینكه اسیدهای آمینه دا رای یك بنیان بازی ( گروه آمینی ) و یك بنیان اسیدی (گروه كربوكسیلی) هستند خاصیت آمفوتر دارند ، یعنی بین آنها و اسیدها و بازها فعل و انفعال انجام می پذیرد .

خواص نسبی اسیدی در مقایسه با خواص بازی یك اسید آمینه با اسید آمینه های دیگر متفاوت است . اسیدهای آمینه تك آمینی ، تك كربوكسیلی ، یونهای سویتر یعنی یونهای دوطرفه نام گرفته اند .

پروتئینها به عنوان بافرهای بسیار خوبی عمل می كنند و به علت بالا بودن وزن مولكولی و پایین بودن درجه تجزیه شان نقش مهمی را در فشار اسنری ، محلولی كه حاوی پروتئینها ست ایفا می نماید . این خواص بافری و فشار اسنری پروتئینها دارای اهمیت اساسی در حفظ حالت یكنواختی بدن است .

بعضی از پروتئینها دارای گروههای خاصی هستند كه به خودی خود یا موادی كه وارد بدن می شوند فعل و انفعالاتی كه انجام می دهند این پروتئین ها پادزهر یا آنتی بادی و مواد خارجی آنتی ژن نام دارد .

8- تجزیه اسیدهای آمینه :

بیشتر اسیدهای آمینه در مرغ ، در كبد و كلیه تجزیه می شوند . بعلت عدم وجود سیكل تشكیل اوره در پرندگان آرژنین در بدن آنها ساخته نمیشود بنابراین آرژنین برای مرغها یك اسید آمینه ضروری است حداقل دو آنزیم مجزا كه برای سنتز آرژنین لازم در كلیه طیور وجود ندارد و تقریباً طیور فاقد تمام آنزیمهای موجود در سیكل تشكیل اوره در كبد خود هستند در پرندگان نیز همانند بیشترپستانداران ، اورنتین از اسید گلوتامیك ساخته ساخته نمی شود . سیترولین می تواند توسط كلیه مرغ به آرژنین تبدیل شود و تا حدودی جانشین آرژنین موجود در جیره جوجه ها شود .

مرغها مكانیزم ویژه ای برای دفع اسیدهای آروماتیك ،مثل اسید بنزوئیك هستند قبل از دفع از این آنزیم میتوكندری های كلیوی یافت

می شود . مصرف مقادیر زیادی از آرژنین لیزین ، یا سایر اسیدهای آمینه دیگر مثل هیستیدین ، ایزولوسین ، تیروزین ، و اورینتین ، مقدار این آنزیم را افزایش می دهد . اندكی افزایش در مقدار لیزین جیره می تواند افزایش فعالیت آرژیناز كلیوی و در نتیجه تجزیه بیشتر آرژنین را باعث شود این عمل باعث ایجاد مقاومت میان آرژنین – لیزین میشود . كه در آن مازاد لیزین رشد را كاهش میدهد و این كاهش رشد را می توان با افزودن آرژنین جیره برطرف كرد . به همین دلیل است كه مقدار لیزین موجود در جیره جوجه های در حال رشد نبایستی بیشتر از 2/1 برابر مقدار آرژنین آن باشد . زیادی اسیدهای آمینه كه باعث افزایش فعالیت آرژیناز كلیوی در طیور میشود ، نیاز جوجه ها را به آرژنین بالا می برد . به هر حال در مقایسه با لیزین مقادیر بیشتری از این اسیدهای آمینه برای تأثیر گذاشتن بر احتیاج آرژنین لازم است .

بعضی از اسیدهای آمینه موجود در جیره قادرند كه فعالیت آنزیم آرژیناز كلیوی در پرندگان را به شدت كاهش دهند . تغذیه 5/0 درصد از اسیدهای آمینه آلفا – آمینو ایزو بوتریك اسید

( AIB) سبب كاهش فعالیت آنزیم آرژیناز موجود در كلیه طیور میشود . در چنین شرایطی تجزیه آرژنین بشدت كاهش می یابد و تغذیه جیره ای با مقادیر كم آرژنین همراه با افزودن AIB ممكن است باعث بهبود رشد شود . ازدیاد تریونین و گلیسین اثرات مشابه AIB را دارد . مكانیزم رابطه فراوانی اسیدهای آمینه و فعالیت آرژیناز كلیوی در جوجه ها مشخص نشده است . مكانیزمی كه در بالا از آن یاد شده در كلیه و كبد پستانداران اتفاقی نمی افتد ، اما به نظر می رسد كه حداقل در بعضی از پرندگان كه مورد مطالعه قرار گرفته اند منحصر به فرد باشد .طریق ادرار این تركیب با اورنتین تركیب میشود و دی بنزوئیل – اورنتین ایجاد میكند چون اورنتین بایستی از آرژنین گرفته شود ، مصرف مقادیر زیاد اسید بنزوئیك می تواند منجر به كمبود آرژنین در جوجه شود . آنزیم اصلی در تجزیه آرژنین در مرغ آرژیناز است كه تشكیل اوره و اورنتین را از آرژنین باعث می شود .

9- هضم و جذب پروتئینها :

پروتئینها پس از ورود به دستگاه گوارش بوسیله تعدادی از آنزیمهای هیدرولتیك كه به طریق زنجیره ای عمل می كند مورد حمله قرار می گیرند . پروتئینهای خام طبیعی در مقابل آنزیمها مقاومند ، لذا بایستی قل از هضم شكل سه بعدی آنها شكسته شود و به رشته های ساده ، كه هر اتصال پپتیدی را در معرض حمله آنزیمها قرار دهد ، تبدیل شوند . انسان بیشتر از غذای پخته و تغییر شكل یافته مصرف میكند ولی طیور غذای خود را به طور طبیعی و تغییر حالت نداده دریافت میكنند و تغییر حالت در غذا بایستی در پیش معده و سنگدان انجام پذیرد . تعداد اتصالهای مولكولهای موجود در پروتئین خام ممكن است معدود باشد كه در این صورت برای فعالیت پروتئازها قابل دسترس است شرایط اسیدی پیش معده و سنگدان سبب شكسته شدن اتصالها میشود به طوریكه اغلب اتصالهای پپتیدی حساس و پپسین در معرض فعالیت این آنزیم قرار می گیرند . به محض شروع هضم پروتئین توسط پپسین ، افزایش چشمگیر در دسترسی به اتصالهای پپتیدی برای هیدرولیز بوسیله آنزیمهای روده ای بوجود می آید . پلی پپتیدی های حاصل از هضم پپسین بوسیله تریپسین ، كیموتریپسین ، و آلاستاز روده ای شكسته میشوند . در اثر فعالیت این آنزیمها ، تعداد زیادی اتصالهای پپتید انتهایی آزاد میشوند و توسط آمینو پپتیدازها ،كربوكسی پتپیدازها و سایر پپتیدازهای موجود در مجرا یا مخاط دیواره روده كوچك مورد حمله قرار می گیرند . هرآنزیم باید فعالیت خود را در هیدرولیز تواتری پروتئین انجام دهد . دراغلب شرایط ، ماده هیدرولیز شده در اثر فعالیت یك آنزیم ، ماده فعال كننده آ‹زیم بعدی است . توقف فعالیت هر یك از آنزیمهای هیدرولیز كننده ، بخصوص آنزیمهای شروع كننده پپسین و تریپسین كاهش قابل ملاحظه ای را در هضم پروتئینهای جیره بوجود می آورد .پس ازصرف غذا ، انعكاس عصبی از طریق اعصاب مخاط دستگاه گوارش باعث شروع ترشح شیره گوارشی در پیش معده میشود . این شیره حاوی اسید كلریدریك ، پروتئازها ، موسین است . از سلولهای پتپیدی پیش معده پپسینوژن ترشحح میشود . افزایش غلظت پپسینوژن سبب افزایش تولید اسید كلریدریك میشود . قبل از ورود غذا به پیش معده و سنگدان ، PH ترشحات موجود در این اعضا از 15-2 كمتر است ولی به دلیل اثرات بافری غذا PH به حدود 5/3- 5 می رسد . هنگامی كه كیموس نیمه هضم شده وارد روده كوچك میشود . كاهش حالت اسیدی و احتمالاً مكانیزمهای دیگری باعث ترشح هورمون گاسترین میشود . كه این هورمون ترشح بیشتر اسید كلریدریك را باعث می گردد . اسید كلریدریك پیش معده را در PH كمتر از 5 باعث تبدیل پپسینوژن به پپسین میشود . این تبدیل به علت جدا نشدن زنجیره پلی پپتیدی و اجزای پپتیدی ، كه مانع ازفعالیت پپسینوژن میشود است . پپسین تعداد زیادی ازاتصالهای پپتیدی را هیدرولیز میكند . مقدار لترین آنها والین و لوسین ، تیروزین و لوسین یا بین اسیدهای آمینه آروماتیك مثل فنل آلانین – تیروزین است .

هدف از تجزیه پروتئینها در پیش معده و سنگدان فراهم ساختن رشته های پپتیدی برای هیدرولیز بعدی توسط آنزیمهای روده ای است . مقدار پروتئین جیره در سرعت تخلیه معده در موشهای صحرایی مؤثر است . جیره های كم پروتئین باعث میشوند كه غذا به سرعت از معده بگذرد . درصورتیكه جیره های پر پروتیئن با ایجاد مكانیزمی برگشتی سرعت تخلیه غذا را كاهش می دهند در نتیجه پروتئینهای خام مصرف شده بهتر تغییر حالت می یابند و حل میشوند . چون مرغ به طور مداوم غذا میخورد تصور میشود كه مكانیزمی متفاوت با آنچه در موش صحرایی و سایر حیوانات تك معده ایانجام می پذیرد ، تخلیه پیش معده و سنگدان را كنترل می كند . به هر حال هنكامی كه ورود اولیه غذا به چینه دان مورد بررسی قرار می گیرد این احتمال بوجود می آید كه تخلیه متوالی غذا از چینه دان به پیش معده و مكانیزم موجود در ترشح شیره گوارشی و تخلیه معده در مرغ ، تفاوت چندانی با آنچه در پستانداران از جمله موش صحرایی اتفاق می افتد وجود ندارد .

10- تعادل نیتروژن :

هنگامی كه تعداد پروتئین جیره بتدریج افزایش یافت ، مقدار پروتئین از دست رفته كاهش پیدا می كند تا هنگامی كه مقدار پروتئین مصرفی دقیقاً برابر مقدار پروتئین از دست رفته بدن شود كه در آن نقطه تعادل نیتروژن بدست می آید . این روش امروزه برای تعیین مؤثر بودن جیره داده شده برای حفظ و نگهداری حیوانات در خالت تعادل نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد .

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ